Đăng ký bên mời thầu

[Quy trình đăng ký bên mời thầu]
Bước 1:
Đăng ký bên mời thầu
Bước 2:
Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký
Bước 3:
Nhận chứng thư số
Bước 4:
Đăng ký người sử dụng chứng thư số

Hướng dẫn nhập thông tin khi đăng ký bên mời thầu.
☞ Mã cơ quan là mã số do Hệ thống đấu thầu điện tử (sau đây gọi tắt là Hệ thống) tự sinh ra.
☞ Mã số thuế là mã số do Hệ thống tự sinh ra hoặc do Tổng cục thuế cấp.
  1. Nếu bên mời thầu có Mã số thuế do Tổng cục thuế cấp thì nhập Mã số thuế vào.
  2. Nếu bên mời thầu không có Mã số thuế do Tổng cục thuế cấp thì Hệ thống sẽ tự động sinh ra Mã số thuế.
☞ Mã cơ quan, Mã số thuế, số ĐKKD mà do hệ thống sinh ra, chỉ được sử dụng trong hệ thống đấu thầu điện tử.

[Thông tin cơ quan]
  Mã cơ quan
Mã cơ quan là mã số do Hệ thống đấu thầu điện tử tự sinh ra
* Tên cơ quan(đầy đủ)
  Tên cơ quan(viết tắt)
  Tên cơ quan(tiếng Anh)
* Mã số thuế
Nếu BMT không có Mã số thuế thì hãy chọn
* Số ĐKKD
Nếu BMT không có số ĐKKD thì hãy chọn
   Phân loại trực thuộc
* Tỉnh/Thành phố
   Tập đoàn / TCT
   Bộ ban ngành
* Địa chỉ
* Số điện thoại   Có thể nhập mã vùng, số máy lẻ hoặc nhiều hơn một số điện thoại. Ví dụ: (04)874612 x45; (08)3511127
  Số Fax
  Trang web

[Thông tin người phụ trách nghiệp vụ bên mời thầu]
* Người phụ trách   * Số CMND  
* Phòng/Ban   * Số điện thoại  
   Số Fax   *Số di động  
* Địa chỉ email  Đảm bảo chính xác để nhận thông tin qua email
 
[Thông tin đăng ký Chứng Thư Số]
* Người đại diện pháp luật   * Số CMND
* Mã yêu cầu cấp CNS * Mã cần cho cơ quan cấp Chứng Thư Số, không liên quan tới hệ thống đấu thầu (8 ký tự)

[Cơ quan cấp phát và quản lý Chứng Thư Số]
Tên cơ quan Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư