Đăng ký bên mời thầu

[Quy trình đăng ký bên mời thầu]
Bước 1:
Đăng ký bên mời thầu
Bước 2:
Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký
Bước 3:
Nhận chứng thư số
Bước 4:
Đăng ký người sử dụng chứng thư số

Hướng dẫn nhập thông tin khi đăng ký bên mời thầu.
☞ Mã cơ quan là mã số do Hệ thống đấu thầu điện tử (sau đây gọi tắt là Hệ thống) tự sinh ra.
☞ Mã số thuế là mã số do Hệ thống tự sinh ra hoặc do Tổng cục thuế cấp.
  1. Nếu bên mời thầu có Mã số thuế do Tổng cục thuế cấp thì nhập Mã số thuế vào.
  2. Nếu bên mời thầu không có Mã số thuế do Tổng cục thuế cấp thì Hệ thống sẽ tự động sinh ra Mã số thuế.
☞ Số Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) do Hệ thống tự sinh ra hoặc do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp.
  1. Nếu bên mời thầu có số ĐKKD do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp thì nhập số ĐKKD vào.
  2. Nếu bên mời thầu không có số ĐKKD do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp thì Hệ thống lấy Mã số thuế ở trên làm số ĐKKD.
☞ Mã cơ quan, Mã số thuế, số ĐKKD do Hệ thống sinh ra, chỉ được sử dụng trong Hệ thống đấu thầu điện tử này.

[Thông tin cơ quan]
  Mã cơ quan
* Tên cơ quan (đầy đủ)
  Tên cơ quan (viết tắt)
  Tên cơ quan (tiếng Anh)
* Mã số thuế Nếu BMT không có Mã số thuế thì hãy chọn vào đây
* Mã số doanh nghiệp Nếu BMT không có mã số doanh nghiệp thì hãy chọn vào đây
* Số điện thoại Có thể nhập mã vùng, số máy lẻ hoặc nhiều hơn một số điện thoại.
Ví dụ: (04)874612 x45; (08)3511127
  Số Fax
* Địa chỉ
* Tỉnh/ Thành phố
  Trang web

[Phạm vi quản lý]
* Phân loại trực thuộc                   
* UBND Tỉnh/Thành phố

[Thông tin người phụ trách nghiệp vụ bên mời thầu]
* Người phụ trách   * Số CMND  
* Phòng/ Ban   * Số điện thoại  
   Số Fax   *Số di động  
* Địa chỉ email  (Đảm bảo chính xác để nhận thông tin qua email)
 
[Thông tin đăng ký Chứng Thư Số]
* Người đại diện pháp luật   * Số CMND
* Mã yêu cầu cấp CNS * Mã cần cho cơ quan cấp Chứng Thư Số, không liên quan tới hệ thống đấu thầu (8 ký tự)

[Cơ quan cấp phát và quản lý Chứng Thư Số]
Tên cơ quan Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
CHÚ Ý:
- Bên mời thầu nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến trên Hệ thống bằng cách:

+ Hoàn thiện đơn đăng ký, lấy chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu của đơn vị.
+ Vào Bước 2: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký, đính kèm bản mềm bộ hồ sơ đăng ký và nộp trên Hệ thống.
- Bên mời thầu không cần gửi hồ sơ đăng ký bản cứng đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia.