Đăng ký người sử dụng bên mời thầu

[Quy trình đăng ký bên mời thầu]
Bước 1:
Đăng ký bên mời thầu
Bước 2:
Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký
Bước 3:
Nhận chứng thư số
Bước 4:
Đăng ký người sử dụng chứng thư số

Mã cơ quan

Khi bạn nhập mã cơ quan, bạn hãy Click vào nút Đăng ký ở bên dưới, để đăng ký người sử dụng Chứng thư số
Xác nhận cơ quan trực thuộc của người đăng ký.
Người dùng đầu tiên truy cập vào hệ thống đấu thầu điện tử , sau khi kiểm tra mã bên mời thầu thì sẽ chuyển đến màn hình thỏa ước người dùng cơ quan bên mời thầu..
Người dùng phân tách hoặc hết hạn chứng thư số không thể login được sau khi kiểm tra mã bên mời thầu sẽ di chuyển đến màn hình danh sách người dùng cơ quan bên mời thầu.
Người dùng đăng ký thêm chứng thư số vẫn có thể tiếp tục xử lý các công việc đã làm từ trước.
Có thể yêu cầu mẫu đơn xin đăng ký sử dụng dịch vụ chứng nhận công tại phòng tư liệu cấp bổ sung chứng thư số..
Nhập mã bên mời thầu. Nhấn phím Tìm kiếm có thể tìm kiếm được một phần hoặc toàn bộ tên và mã bên mời thầu.Cơ quan chưa đăng ký là bên mời thầu thì không thể đăng ký người dùng.