Đăng ký thêm CTS cho người sử dụng Bên mời thầu

[Quy trình đăng ký thêm CTS bên mời thầu]
Bước 1:
Đăng ký thêm chứng thư số bên mời thầu
Bước 2:
Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu chứng thư số
Bước 3:
Nhận chứng thư số
Bước 4:
Đăng ký người sử dụng chứng thư số

Mã cơ quan

Xác nhận cơ quan trực thuộc của người đăng ký.
Người dùng đầu tiên truy cập vào hệ thống đấu thầu điện tử , sau khi kiểm tra mã bên mời thầu thì sẽ chuyển đến màn hình thỏa ước người dùng cơ quan bên mời thầu..
Người dùng đăng ký thêm chứng thư số vẫn có thể tiếp tục xử lý các công việc đã làm từ trước.
Nhập mã bên mời thầu. Nhấn phím Tìm kiếm có thể tìm kiếm được một phần hoặc toàn bộ tên và mã bên mời thầu.Cơ quan chưa đăng ký là bên mời thầu thì không thể đăng ký người dùng.