Quản lý chứng thư số

[Quy trình đăng ký thêm CTS bên mời thầu]
Bước 1:
Đăng ký thêm chứng thư số bên mời thầu
Bước 2:
Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu chứng thư số
Bước 3:
Nhận chứng thư số
Bước 4:
Đăng ký người sử dụng chứng thư số

Chú ý trước khi nhận Chứng thư số.
☞ Nhập 2 số Mã phê duyệt Chứng thư số và Số tham chiếu.
  1. Khi nhập phải nhập chính xác, phân biệt ký tự chữ hoa và chữ thường.
  2. Kiểm tra xem giá trị nhập vào có ký tự trắng không, nếu có thì xóa đi.
☞ Nhập mật khẩu Chứng thư số.
  1. Mật khẩu do người dùng tự đặt, có ít nhất 8 ký tự, bao gồm cả ký tự số và chữ, không có quá 3 ký tự trùng lặp.
  2. Trước khi nhập mật khẩu, hãy tắt chế độ ngõ tiếng việt.
☞ Sau khi nhận xong Chứng thư số.
  1. Chứng thư số là một thư mục có tên là Vietnam, Ví dụ bạn lưu Chứng thư số vào ổ D, nó có đường dẫn như sau: D:\Vietnam.
  2. Bạn có thể copy Chứng thư số này sang máy tính khác để sử dụng.