Hãy nhập mật khẩu chứng nhận số để đăng nhập vào hệ thống đấu thầu điện tử!