Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
Ghi chú: Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20181111251   -   00 Thời điểm đăng tải  15/11/2018 14:02
 Số hiệu KHLCNT 20181070780
 Tên KHLCNT hẻm 170-118 đường Mạc Vân Phường 12
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z061971 - Ủy ban nhân dân Phường 12 Quận 8
 Điện thoại liên hệ 02839514680 - 02839514680
 Tên gói thầu Hẻm 170-118 đường Mạc Vân Phường 12
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm hẻm 170-118 đường Mạc Vân Phường 12
 Chi tiết nguồn vốn kết dư ngân sách quận năm 2017 và vận động nhân dân đóng góp
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
[Tham dự thầu:]
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 15/11/2018 - 14:02 Đến ngày  22/11/2018 - 15:30
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
 Thời hạn hiệu lực của E-HSĐX 40 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. 
[Bản thỏa thuận liên danh:]
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 22/11/2018 - 15:30
[Mở thầu:]
 Thời điểm đóng/mở thầu 22/11/2018 - 15:30
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 410.416.282 VND (Bốn trăm mười triệu bốn trăm mười sáu nghìn hai trăm tám mươi hai đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 22/11/2018 - 15:30
[Bảo đảm dự thầu:]
 Số tiền bảo đảm dự thầu 5.000.000 VND (Năm triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
 Theo dõi Bạn Cần đăng nhập Nhà thầu để sử dụng chức năng theo dõi.
 Làm rõ E-HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu