Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Thông báo đã bị hủy
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20181136436   -   00 Thời điểm đăng tải  15/11/2018 13:50
 Số hiệu KHLCNT 20181071072
 Tên KHLCNT Dự án đầu tư mua sắm hệ thống điều hòa chính xác cho Trung tâm lưu trữ dữ liệu của EVN SPC
 Lĩnh vực  Hàng hóa
 Bên mời thầu Z001815 - Chi nhánh Tổng Công ty điện lực Miền Nam TNHH Công ty công nghệ thông tin điện lực Miền Nam
 Điện thoại liên hệ 0822101437 - 0963688603
 Chủ đầu tư Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH 72 Hai Bà Trưng Phường Bến Nghé Quận 1 TP.HCM ủy thác cho: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH-Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam 16 Âu Cơ Phường Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú, TP.HCM
 Tên gói thầu Mua sắm hệ thống điều hòa chính xác cho Trung tâm lưu trữ dữ liệu của EVN SPC
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Dự án đầu tư mua sắm hệ thống điều hòa chính xác cho Trung tâm lưu trữ dữ liệu của EVN SPC
 Chi tiết nguồn vốn ĐTXD
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
[Tham dự thầu:]
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 15/11/2018 - 13:50 Đến ngày  30/11/2018 - 14:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
 Thời hạn hiệu lực của E-HSĐX 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. 
[Bản thỏa thuận liên danh:]
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 30/11/2018 - 14:00
[Mở thầu:]
 Thời điểm đóng/mở thầu 30/11/2018 - 14:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 3.684.263.867 VND (Ba tỷ sáu trăm tám mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi ba nghìn tám trăm sáu mươi bảy đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 30/11/2018 - 14:00
[Bảo đảm dự thầu:]
 Số tiền bảo đảm dự thầu 36.842.639 VND (Ba mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn sáu trăm ba mươi chín đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nộp tiền
 Quyết định phê duyệt Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
Tệp tin khác:
20181136436-00_20181115-TrangBiaHSMT-Maylanh.pdf
20181136436-00_3.7.20181115-HSMT-DauThauRongRaiQuaMang-MayLanh.pdf
20181136436-00_KyThuat-PVCC-MayLanh.pdf
 Theo dõi Bạn Cần đăng nhập Nhà thầu để sử dụng chức năng theo dõi.
 Làm rõ E-HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu  
Danh mục hàng hóa
[Mô tả tóm tắt gói thầu:]
STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn
hàng hóa
Số lượng Đơn vị Ngày giao
sau khi ký HĐ
1 hanghoa