Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20181137178   -   00 Thời điểm đăng tải  15/11/2018 13:45
 Lĩnh vực   Phi tư vấn
 Gói thầu Dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Tràng Định (giai đoạn từ 01/01/2019 đến 31/12/2020)
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Tràng Định (giai đoạn từ 01/01/2019 đến 31/12/2020)
 Nguồn vốn Nguồn Ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường
 Bên mời thầu Z030125 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20181060410
 Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Tràng Định (giai đoạn từ 01/01/2019 đến 31/12/2020)
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 21/11/2018 - 09:00 Đến ngày  04/12/2018 - 09:00
 Địa điểm Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn; Địa chỉ: Số 08A, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 Điện thoại liên hệ 0253813048 - 0963313286
 Giá bán 1.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 04/12/2018 - 09:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 65.000.000 VND (Sáu mươi năm triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 24 Tháng
 Nội dung chính của gói thầu Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn từ 01/01/2019 đến 31/12/2020)
 Hồ sơ mời thầu
 Làm rõ HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu