Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20200781507   -   00 Thời điểm đăng tải  29/07/2020 11:46
 Số hiệu KHLCNT 20200781481
 Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 18A2/M1/2020 Mua sắm nguyên vật liệu
 Lĩnh vực  Hàng hóa
 Bên mời thầu Z017741 - Công ty TNHH MTV Thông tin M1
 Điện thoại liên hệ (069)529150
 Tên gói thầu 18A2 M1 2020 Mua sắm nguyên vật liệu
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm 18A2/M1/2020 Mua sắm nguyên vật liệu
 Chi tiết nguồn vốn Quỹ phát triển KHCN
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
[Tham dự thầu:]
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 29/07/2020 - 11:46 Đến ngày  05/08/2020 - 15:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Thời gian hiệu lực của E-HSDT 60 Ngày
 Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
 Thời hạn hiệu lực của E-HSĐX 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. 
[Bản thỏa thuận liên danh:]
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 05/08/2020 - 15:00
[Mở thầu:]
 Thời điểm đóng/mở thầu 05/08/2020 - 15:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 392.306.050 VND (Ba trăm chín mươi hai triệu ba trăm lẻ sáu nghìn năm mươi đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 05/08/2020 - 15:00
[Bảo đảm dự thầu:]
 Số tiền bảo đảm dự thầu 4.000.000 VND (Bốn triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu
Để tải hồ sơ mời thầu, người dùng phải cài đặt phần mềm tải file dung lượng lớn tại đây
Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
 Theo dõi Bạn Cần đăng nhập Nhà thầu để sử dụng chức năng theo dõi.
 Làm rõ E-HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu  
Danh mục hàng hóa
[Mô tả tóm tắt gói thầu:]
STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn
hàng hóa
Số lượng Đơn vị Ngày giao
sau khi ký HĐ
1 hanghoa