Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Số KHLCNT  20200111815 - 02
Loại thông báo  Thông báo thực
Hình thức thông báo  Thay đổi
Tên KHLCNT  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu và cắm mốc các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1)
Tên chủ đầu tư  Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Bình
Bên mời thầu  Công ty TNHH Tư vấn và công nghệ TECHCO
Phân loại  Dự án đầu tư phát triển
Phạm vi điểu chỉnh  Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu
Trạng thái quyết định  Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Ngày phê duyệt KHLCNT  17/08/2021
Số QĐ phê duyệt KHLCNT  2615/QĐ-UBND
Tổng mức đầu tư  4.895.000.000 VND
Ngày đăng tải  05/09/2021
 Thông báo liên quan [00]  [01

[Số gói thầu : 7]

STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu (VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Địa điểm thực hiện gói thầu Số TBMT/TBMST đã tạo
1 Tư vấn Khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu, lập bản đồ các tuyến đê, lập phương án cắm mốc chỉ giới (giai đoạn 1) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 4 Năm 2019 Trọn gói 30 Ngày Tỉnh Quảng Bình 20200111823 - 00
2 Tư vấn Quản lý dự án Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2019 Trọn gói 105 Ngày Tỉnh Quảng Bình
3 Tư vấn Giám sát khảo sát và giám sát cắm mốc các tuyến đê (giai đoạn 1) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2019 Trọn gói 30 Ngày Tỉnh Quảng Bình
4 Tư vấn Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu, lập bản đồ các tuyến đê, lập phương án căm mốc chỉ giới (giai đoạn 1) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2019 Trọn gói 45 Ngày Tỉnh Quảng Bình
5 Tư vấn Lập cam kết bảo vệ môi trường Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2019 Trọn gói 30 Ngày Tỉnh Quảng Bình
6 Xây lắp Cắm mốc các tuyến đê (giai đoạn 1) (bao gồm chi phí hạng mục chung và dự phòng) Ngân sách nhà nước Chào hàng cạnh tranh, trong nước không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2021 Trọn gói 180 Ngày Tỉnh Quảng Bình 20210906900 - 01
7 Phi tư vấn Bảo hiểm công trình Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2021 Trọn gói 180 Ngày Tỉnh Quảng Bình

Quyết định phê duyệt    vbdi_2615_QD-UBND17.08.2021_10h38p02_signed.pdf