Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Số KHLCNT  20220374243 - 00
Loại thông báo  Thông báo thực
Hình thức thông báo  Đăng lần đầu
Tên KHLCNT  Bổ sung thiết bị mạng và lưu trữ cho Trung tâm dữ liệu
Bên mời thầu  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Phân loại  Hoạt động chi thường xuyên
Phạm vi điểu chỉnh  Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu
Ngày phê duyệt KHLCNT  28/03/2022
Số QĐ phê duyệt KHLCNT  1411/QĐ-BIDV
Giá dự toán  33.808.333.334 VND
Ngày đăng tải  29/03/2022

[Số gói thầu : 1]

STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu (VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Địa điểm thực hiện gói thầu Số TBMT/TBMST đã tạo
1 Hàng hóa Bổ sung thiết bị mạng và lưu trữ cho Trung tâm dữ liệu Vốn điều lệ của BIDV Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 2 Năm 2022 Trọn gói 12 Tháng Thành phố Hà Nội 20220413338 - 00

Quyết định phê duyệt    1411 QD Phe duyet KHLCNT Bo sung TM mang va luu tru.pdf