Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20220404821  -   00 Thời điểm đăng tải  06/05/2022 17:07
 Số hiệu KHLCNT 20210443293
 Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ công lĩnh vực vệ sinh môi trường xử lý nước rỉ rác phát sinh tại Khu LHXLCT Sóc Sơn, Hà Nội
 Lĩnh vực  Phi tư vấn
 Bên mời thầu Z018174 - Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị thuộc Sở Xây dựng
 Tên gói thầu Gói thầu 2: Cung cấp dịch vụ công: Xử lý nước rỉ rác phát sinh từ các ô chôn lấp GĐI, Khu LHXLCT Sóc Sơn
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Cung cấp dịch vụ công lĩnh vực vệ sinh môi trường xử lý nước rỉ rác phát sinh tại Khu LHXLCT Sóc Sơn, Hà Nội
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố
 Loại hợp đồng Theo đơn giá điều chỉnh
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 19 Tháng
[Tham dự thầu:]
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 06/05/2022 17:07 Đến ngày  26/05/2022 17:30
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Thời gian hiệu lực của E-HSDT 180 Ngày
 Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hà Nội
[Mở thầu:]
 Thời điểm đóng/mở thầu 26/05/2022 17:30
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 140.715.416.000 VND (Một trăm bốn mươi tỷ bảy trăm mười lăm triệu bốn trăm mười sáu nghìn đồng chẵn)
[Bảo đảm dự thầu:]
 Số tiền bảo đảm dự thầu 4.200.000.000 VND (Bốn tỷ hai trăm triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu
Tải phần mềm tự động cài đặt môi trường máy tính tương thích với Hệ thống tại đây
Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
Tệp tin khác:
05. Scan ban ve GDI NS.pdf
 Theo dõi Bạn Cần đăng nhập Nhà thầu để sử dụng chức năng theo dõi.
 Làm rõ E-HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu