Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20220449235  -   00 Thời điểm đăng tải  26/04/2022 16:07
 Số hiệu KHLCNT 20220368672
 Tên KHLCNT kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án “Xây dựng, triển khai hệ thống hóa đơn điện tử”
 Lĩnh vực  Hàng hóa
 Bên mời thầu Z015805 - Tổng cục Thuế
 Chủ đầu tư Tổng cục Thuế. Toà nhà số 123 Lò Đúc, Hà Nội Điện thoại : (024).39712555 Fax : (024).39712286
 Tên gói thầu Cung cấp và triển khai cài đặt máy chủ CSDL phân tích, máy chủ quản trị hóa đơn điện tử tại TTDL chính và TTDL dự phòng
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Xây dựng, triển khai hệ thống hóa đơn điện tử
 Chi tiết nguồn vốn Vốn đầu tư công (Nguồn NSNN)
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
[Tham dự thầu:]
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 26/04/2022 16:07 Đến ngày  17/05/2022 09:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Thời gian hiệu lực của E-HSDT 180 Ngày
 Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hà Nội
[Mở thầu:]
 Thời điểm đóng/mở thầu 17/05/2022 09:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 49.429.220.000 VND (Bốn mươi chín tỷ bốn trăm hai mươi chín triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)
[Bảo đảm dự thầu:]
 Số tiền bảo đảm dự thầu 1.480.000.000 VND (Một tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu
Tải phần mềm tự động cài đặt môi trường máy tính tương thích với Hệ thống tại đây
Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
 Theo dõi Bạn Cần đăng nhập Nhà thầu để sử dụng chức năng theo dõi.
 Làm rõ E-HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu