Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20220935588  -   00 Thời điểm đăng tải  13/09/2022 16:42
 Số hiệu KHLCNT 20220213750
 Tên KHLCNT Đường kết nối Quốc lộ 30 – Ranh Tân Phú và phát triển quỹ đất vùng phụ cận thuộc Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z111490 - Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình
 Chủ đầu tư - Tên Chủ đầu tư là: Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Bình; - Tên Bên mời thầu là: Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Bình.
 Tên gói thầu Gói thầu số 13: San lấp mặt bằng, cống thủy lợi + mương dẫn nước, Mặt đường, hệ thống thoát nước mưa, vỉa hè + bó nền, hào kỹ thuật, hoàn trả mặt bằng hiện hữu, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công (bao gồm dự phòng phát sinh công việc 9%)
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Đường kết nối Quốc lộ 30 – Ranh Tân Phú và phát triển quỹ đất vùng phụ cận thuộc Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách Nhà nước
 Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 360 Ngày
[Tham dự thầu:]
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 13/09/2022 16:42 Đến ngày  06/10/2022 08:30
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Thời gian hiệu lực của E-HSDT 180 Ngày
 Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Đồng Tháp
[Mở thầu:]
 Thời điểm đóng/mở thầu 06/10/2022 08:30
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 54.451.244.000 VND (Năm mươi bốn tỷ bốn trăm năm mươi mốt triệu hai trăm bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn)
[Bảo đảm dự thầu:]
 Số tiền bảo đảm dự thầu 600.000.000 VND (Sáu trăm triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu
Tải phần mềm tự động cài đặt môi trường máy tính tương thích với Hệ thống tại đây
Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
Hồ sơ thiết kế
Tệp tin khác:
4. DANG TAI THONG BAO MOI THAU.rar
 Theo dõi Bạn Cần đăng nhập Nhà thầu để sử dụng chức năng theo dõi.
 Thông báo liên quan [01
 Làm rõ E-HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu  
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh ngay cho Chủ đầu tư, Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II – Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng của Báo Đấu thầu số 024 3768 6611.