ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG


Điều Khoản Nội dung
1 3        Chủ đầu tư là: Số 50 Phan Bội Châu, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
4        Nhà thầu: 
6        Ngày hợp đồng có hiệu lực: 20/09/2021
3 1        Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng: không
5        Loại hợp đồng: trọn gói
6 1        -Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
       -Đồng tiền thanh toán: VNĐ.
       -Thời hạn thanh toán: 10 ngà
8        Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày
9 1        Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu điều chỉnh hợp đồng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu: 5
2        Điều chỉnh hợp đồng: Không áp dụng
10 2        Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu tư.
12 1        Danh sách nhà thầu phụ: danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT
2        Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 10 % giá hợp đồng.
4        Yêu cầu khác về nhà thầu phụ: không
13 1        Mức khấu trừ: 1 %/ Ngày .
       Mức khấu trừ tối đa: 12 %.
2        Mức đền bù: 20
14 1        Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu: (a) Không tuân thủ Bảo đảm thực hiện hợp đồng; (b) Bỏ dở công việc hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng; (c) Không có lý do chính đáng mà lại không tiếp tục thực hiện công việc [Tiến độ thực hiện hợp đồng]; (d) Chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự thỏa thuận theo yêu cầu; (e) Bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản
15        Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư: Nếu Chủ đầu tư không tuân thủ Điều 2 [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán] TV có thể, sau khi thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn 07 ngày, sẽ tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) trừ khi và cho đến khi TV được tạm ứng, thanh toán theo các điều khoản của hợp đồng, tùy từng trường hợp và như đã mô tả trong thông báo;
17 2        Giải quyết tranh chấp: Nếu có phát sinh tranh chấp giữa các bên liên quan đến hợp đồng này hoặc bất cứ vấn đề gì phát sinh, các bên phải lập tức tiến hành thương lượng để giải quyết vấn đề một cách hữu hảo. Nếu thương lượng không có kết quả thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, các bên sẽ đệ trình vấn đề lên Toà án Nhân dân hoặc Trọng tài để xử lý tranh chấp theo qui định của pháp luật.
18 1        Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin theo quy định:
       -Địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư:
- Địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư: Đường số 2 KCN Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai.
       -Địa chỉ liên lạc của nhà thầu: Ghi nhà thầu trung thâu