ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Bên mời thầu ghi đầy đủ trước khi phát hành HSMT.

E-ĐKC 1.4        Chủ đầu tư là: UBND xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch; Địa chỉ: xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113.831.219 - Fax: 02113.831.219 . Địa chỉ E-mail: dongich@vinhphuc.gov.vn
E-ĐKC 1.6        Công trình bao gồm: Phá dỡ, cải tạo lắp đặt hệ thống điện, điều hòa, chống sét
E-ĐKC 1.8
       Địa điểm công trường tại: Khuôn Viên Trường Mầm Non xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch
       Được xác định trong bản vẽ số: -
E-ĐKC 1.13
       Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: -
E-ĐKC 1.14
       Ngày khởi công là: -
E-ĐKC 1.15
       Nhà thầu là:
E-ĐKC 1.24
       Tư vấn giám sát là: -
E-ĐKC 2.8
       Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: -
E-ĐKC 4
       Chủ đầu tư không thể ủy quyền các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho người khác.
E-ĐKC 5
       Hình thức đảm bảo thực hiện hợp đồng: -
       - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng.
       - Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày -
       Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: -
E-ĐKC 7.1
       Danh sách nhà thầu phụ: -
E-ĐKC 7.2
       Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 10 % giá hợp đồng.
E-ĐKC 7.4
       Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ -
E-ĐKC 14
       Yêu cầu về bảo hiểm: -
E-ĐKC 15
       Thông tin về Công trường là: -
E-ĐKC 18
       Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: -
E-ĐKC 21.2
       Thời gian để tiến hành hòa giải: -
       Giải quyết tranh chấp: -
B. Quản lý thời gian
E-ĐKC 22
       - Ngày khởi công: -
       - Ngày hoàn thành dự kiến: -
E-ĐKC 23.1
       Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng 7 ngày, từ ngày ký Hợp đồng.
E-ĐKC 23.3
       - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: -
       - Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật: -
E-ĐKC 24.3
       Các trường hợp khác: -
C. Quản lý chất lượng
E-ĐKC 27.2
       Vật tư, máy móc, thiết bị: -
D. Quản lý chi phí
E-ĐKC 34.1
       Giá hợp đồng: -  VND
E-ĐKC 35.1
       - Tạm ứng: --Ghi cụ thể mức tạm ứng hợp đồng (theo tỷ lệ phần trăm %). Trường hợp không ghi hoặc ghi mức tạm ứng HĐ bằng 0 thì nhà thầu không được tạm ứng trong quá trình thực hiện hợp đồng.--
       - Thời gian tạm ứng: -
E-ĐKC 36.1
       Phương thức thanh toán: -
       Điều chỉnh thuế: không được phép
E-ĐKC 38.1
       Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5%.
E-ĐKC 42.1
       Mức phạt: -
E-ĐKC 42.2
       Yêu cầu về phạt do Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu theo thời gian quy định trong Hợp đồng: -
E-ĐKC 42.3
       Mức thưởng: -
       Tổng số tiền thưởng tối đa: -
E. Kết thúc hợp đồng
E-ĐKC 46
       Thời gian bàn giao công trình: -
E-ĐKC 47.1
       Thời gian nôp bản vẽ hoàn công: -
E-ĐKC 47.2
       Số tiền giữ lại: -