BẢNG DỮ LIỆU

E-CDNT 1.1 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG C.I.M
E-CDNT 1.2 Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc
Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc
15 Ngày
E-CDNT 3 Từ nguồn kinh phí không thường xuyên đã được giao trong dự toán năm 2021
E-CDNT 5.3


- Bên mời thầu: + Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: 4/22/10A, KP.4, Nguyễn Du, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, T.Đồng Nai. Điện thoại : 02513.843836. + Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Kiểm định và Xây dựng C.I.M. Địa chỉ: Lầu 1, Số B25, Khu TĐC Bửu Long, Khu phố 1, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Điện thoại: 0393.732.179.
trừ trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tham dự thầu thuộc cùng một tập đoàn kinh tế nhà nước và sản phẩm thuộc gói thầu là đầu vào của Chủ đầu tư, Bên mời thầu, là đầu ra của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính của tập đoàn.

+ Tư vấn thẩm định giá: Công ty CP Thẩm định giá và TVĐT Xây dựng Thế Hệ Mới. + Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT: Công ty TNHH MTV Kiểm định và Xây dựng C.I.M. Địa chỉ: Lầu 1, Số B25, Khu TĐC Bửu Long, Khu phố 1, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Điện thoại: 0393.732.179. + Tư vấn thẩm định E-HSMT; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang. Địa chỉ: K03 – Khu phố 2 - P. Bửu Long - Tp. Biên Hòa - T. Đồng Nai.


- Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG C.I.M , địa chỉ: Lầu 1, Số B25, Khu TĐC Bửu Long, Khu phố 1, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Chủ đầu tư: + Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: 4/22/10A, KP.4, Nguyễn Du, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, T.Đồng Nai. Điện thoại : 02513.843836. + Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Kiểm định và Xây dựng C.I.M. Địa chỉ: Lầu 1, Số B25, Khu TĐC Bửu Long, Khu phố 1, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Điện thoại: 0393.732.179.


E-CDNT 10.7
- Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Tài liệu hợp pháp tương đương khác.
E-CDNT 15.2
- Nếu nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng, nhà thầu cung cấp: + Tất cả tài liệu dùng để lập E-HSDT.
E-CDNT 16.1 40 ngày
E-CDNT 17.1 Nội dung bảo đảm dự thầu:
- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 3.000.000   VND
- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 70 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu.
E-CDNT 16.2 Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá % giá chào của nhà thầu.
E-CDNT 25.2  Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 20 % giá dự thầu của nhà thầu.
E-CDNT 27.1 Phương pháp đánh giá E-HSDT: (Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT).
a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt
b) Đánh giá về kỹ thuật: Đạt - Không đạt
c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất (Không áp dụng đối với hàng hóa ưu đãi)
E-CDNT 27.2.1 Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
E-CDNT 29.4 Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất.
E-CDNT 31.1 Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
E-CDNT 32 -Địa chỉ của Chủ đầu tư: + Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: 4/22/10A, KP.4, Nguyễn Du, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, T.Đồng Nai. Điện thoại : 02513.843836. + Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Kiểm định và Xây dựng C.I.M. Địa chỉ: Lầu 1, Số B25, Khu TĐC Bửu Long, Khu phố 1, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Điện thoại: 0393.732.179.
-Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: UBND tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: Số 02, Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
-Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Công ty TNHH MTV Kiểm định và Xây dựng C.I.M. Địa chỉ: Lầu 1, Số B25, Khu TĐC Bửu Long, Khu phố 1, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Điện thoại: 0393.732.179.
E-CDNT 33 Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát:
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: Số 02, Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
E-CDNT 34

10

10