Thông tin tham dự thầu
Chú ý: Nhà thầu chọn để lưu lại thông tin trong quá trình nhập HSDT
Mẫu số 09: PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG THỎA THUẬN LIÊN DANH     STT Tên Mã số doanh nghiệp Nội dung công việc đảm nhận Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu
Tổng cộng Toàn bộ công việc của gói thầu


(Đóng)x