Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Số KHLCNT  20210443293 - 00
Loại thông báo  Thông báo thực
Hình thức thông báo  Đăng lần đầu
Tên KHLCNT  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ công lĩnh vực vệ sinh môi trường: Xử lý nước rỉ rác phát sinh tại Khu LHXLCT Sóc Sơn, Hà Nội
Bên mời thầu  Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị thuộc Sở Xây dựng
Phân loại  Hoạt động chi thường xuyên
Phạm vi điều chỉnh  Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu
Ngày phê duyệt KHLCNT  14/04/2021
Số QĐ phê duyệt KHLCNT  226/QĐ-KHĐT ngày 14/4/2021
Giá dự toán  156.426.063.000 VND
Ngày đăng tải  16/04/2021
 Thông báo liên quan  [ 01

[Số gói thầu : 2 ]

STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu (VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Địa điểm thực hiện gói thầu Số TBMT/TBMST đã tạo
1 Tư vấn Gói thầu 1: Tư vấn đấu thầu: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá HSDT Ngân sách thành phố null, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 Năm 2021 Trọn gói 45 Ngày Thành phố Hà Nội
2 Phi tư vấn Gói thầu 2: Cung cấp dịch vụ công: Xử lý nước rỉ rác phát sinh từ các ô chôn lấp GĐI, Khu LHXLCT Sóc Sơn Ngân sách thành phố null, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 2 Năm 2021 Theo đơn giá điều chỉnh 20 Tháng Thành phố Hà Nội 20220404821 - 00
3 Tư vấn Gói thầu 3: Tư vấn đấu thầu: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá HSDT Ngân sách thành phố null, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 Năm 2021 Trọn gói 45 Ngày Thành phố Hà Nội
4 Phi tư vấn Gói thầu 4: Cung cấp dịch vụ công: Xử lý nước rỉ rác phát sinh từ các ô chôn lấp GĐII, Khu LHXLCT Sóc Sơn Ngân sách thành phố null, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 2 Năm 2021 Theo đơn giá điều chỉnh 20 Tháng Thành phố Hà Nội 20220404832 - 00

Quyết định phê duyệt    01. 226 NR GDI GDII NS.pdf