Thông tin giảng viên đấu thầu

Hướng dẫn đăng ký vào hệ thống dữ liệu giảng viên đấu thầu: Theo Điều 3 Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010.
Mẫu hồ sơ đăng ký.

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2010/TT-BKH về đào tạo đấu thầu.
Tên giảng viên

[Số kết quả tìm kiếm : 41 kết quả ]

STT Tên giảng viên đấu thầu Ngày tháng năm sinh Nơi sinh
1 NGUYỄN VIỆT HÙNG 10/12/1945 Hà Nội
2 LÊ VĂN TĂNG 06/08/1955 Thanh Hóa
3 NGUYỄN XUÂN ĐÀO 20/08/1953 Hà Nội
4 NGÔ NGỌC QUY 01/12/1952 Thái Bình
5 DƯƠNG VĂN CẬN 15/05/1950 Tỉnh Vĩnh phúc
6 NGUYỄN SƠN 31/10/1957 Hà Nội
7 NGUYỄN ĐĂNG TRƯƠNG 05/12/1976 Tiên Du - Bắc Ninh
8 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 16/02/1979 Nghệ An
9 VŨ QUỲNH LÊ 08/08/1977 Hà Nội
10 PHẠM THY HÙNG 15/4/1978 Hải Dương
Trang đầu Trang trước [1][2][3][4][5] Trang tiếp Trang cuối