Thông tin giảng viên đấu thầu

Hướng dẫn đăng ký vào hệ thống dữ liệu giảng viên đấu thầu: Theo Điều 3 Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010.
Mẫu hồ sơ đăng ký.

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2010/TT-BKH về đào tạo đấu thầu.
Tên giảng viên

[Số kết quả tìm kiếm : 41 kết quả ]

STT Tên giảng viên đấu thầu Ngày tháng năm sinh Nơi sinh
11 HOÀNG CƯƠNG 11/11/1980 Thái Bình
12 TRẦN ĐĂNG QUANG 01/06/1980 Hà Nội
13 NGUYỄN THỊ DIỆU PHƯƠNG 27/05/1980 Hà Nội
14 NGÔ CHI LINH 08/08/1982 Hà Nội
15 TRẦN THỊ ĐÔNG ANH 01/07/1979 Hà Tĩnh
16 PHẠM MINH YẾN 22/01/1976 Hưng Yên
17 NGUYỄN VĂN OANG 10/01/1960 Hải Phòng
18 NGÔ MINH HẢI 23/03/1958 Hà Nội
19 NGUYỄN ĐẮC TOÀN 30/06/1962 Hà Nội
20 TRẦN TIẾN DŨNG 28/03/1955 Nam Định
Trang đầu Trang trước [1][2][3][4][5] Trang tiếp Trang cuối