Thông tin giảng viên đấu thầu

Hướng dẫn đăng ký vào hệ thống dữ liệu giảng viên đấu thầu: Theo Điều 3 Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010.
Mẫu hồ sơ đăng ký.

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2010/TT-BKH về đào tạo đấu thầu.
Tên giảng viên

[Số kết quả tìm kiếm : 41 kết quả ]

STT Tên giảng viên đấu thầu Ngày tháng năm sinh Nơi sinh
21 NGUYỄN HUY THƯỜNG 31/08/1954 Hà Nội
22 CHU QUỐC KHÁNH 26/08/1948 Hà Nội
23 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 08/08/1956 Hà Nội
24 LÊ VĂN LONG 20/09/1956 Hà Nội
25 TRẦN ĐĂNG LUYẾN 20/12/1956 Thái Bình
26 ĐỖ QUANG HƯNG 22/07/1976 TP. Hồ Chí Minh
27 ĐẶNG CHIẾN THẮNG 01/04/1976 Hà Nội
28 CAO VĂN BẢN 13/7/1949 Phú Thọ
29 NINH VIẾT ĐỊNH 20/02/1961 Lũ Phong - Yên Ninh - Ý Yên - Nam Định
30 PHẠM ĐẠI HẢI 10/01/1959 Việt Nam
Trang đầu Trang trước [1][2][3][4][5] Trang tiếp Trang cuối