Thông tin giảng viên đấu thầu

Hướng dẫn đăng ký vào hệ thống dữ liệu giảng viên đấu thầu: Theo Điều 3 Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010.
Mẫu hồ sơ đăng ký.

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2010/TT-BKH về đào tạo đấu thầu.
Tên giảng viên

[Số kết quả tìm kiếm : 41 kết quả ]

STT Tên giảng viên đấu thầu Ngày tháng năm sinh Nơi sinh
31 NGUYỄN QUỐC HÙNG 07/11/1946 Nam Định
32 DOÃN THỊ KIM QUY 06/12/1955 Hà Nội
33 NGUYỄN THỊ THÚY VƯỢNG 23/07/1954 Hà Nội
34 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 31/03/1954 Hà Nội
35 NGUYỄN VÂN HƯƠNG 07/07/1978 Hà Nội
36 TRẦN VĂN HÙNG 16/12/1960 Thái Bình
37 TÔ MINH THU 17/01/1972 Hà Nội
38 ĐỖ ĐỨC ĐĨNH 23/04/1952 Hà nội
39 NGUYỄN HỒNG VĂN 13/04/1977 TP. Hồ Chí Minh
40 VŨ XUÂN THÀNH 03/05/1974 Nam Định
Trang đầu Trang trước [1][2][3][4][5] Trang tiếp Trang cuối