Thông tin giảng viên đấu thầu

Hướng dẫn đăng ký vào hệ thống dữ liệu giảng viên đấu thầu: Theo Điều 3 Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010.
Mẫu hồ sơ đăng ký.

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2010/TT-BKH về đào tạo đấu thầu.
Tên giảng viên

[Số kết quả tìm kiếm : 41 kết quả ]

STT Tên giảng viên đấu thầu Ngày tháng năm sinh Nơi sinh
Trang đầu Trang trước [1][2][3][4][5] Trang tiếp Trang cuối