Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
In Tạp chí Điện lực chuyên đề quản lý hội nhập và chuyên đề Thế giới điện từ số ... Trung tâm Thông tin Điện lực 89/QĐ-EVNEIC 20/03/2017
Mua sắm Ca nô phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí ... Công ty TNHH Thiết kế và Dịch vụ Kỹ thuật tàu... 27/03/0017
Dự án giảm nghèo huyện M'Drăk Ban phát triển xã Cư Mta 767/QĐ-UBND 21/03/2017
Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện M'Drăk Ban phát triển xã Cư Mta 767/QĐ-UBND 21/03/2017
Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện M'Drăk Ban phát triển xã Krông Jing 767/QĐ-UBND 21/03/2017