Biên bản mở thầu
Số TBMT 20200683896-01 Mua Hồ sơ mời thầu Miễn phí
Tên gói thầu Thiết bị văn phòng
Chủ đầu tư
Bên mời thầu Ban quản lý dự án Hỗ trợ hiện đại hóa Hệ thống thuế - Tổng cục Thuế
Giá gói thầu VNĐ
Thời điểm hoàn thành 03/07/2020 11:42 Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi
Trạng thái gói thầu Hoàn thành công bố kết quả ĐG HSDT Số lượng nhà thầu 3

[Kết quả tìm kiếm : 3]
STT Số ĐKKD Tên nhà thầu Giá dự thầu (VND) Tỷ lệ giảm giá (%) Giá dự thầu
sau giảm giá (VND)
Hiệu lực HSDT (ngày) Bảo đảm dự thầu Hiệu lực BĐDT (ngày) Thời gian thực hiện hợp đồng
1 0106419665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ TOÀN THẮNG 505.555.000 - 505.555.000 63  
2 2901767735 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lê Hoàng 519.700.000 - 519.700.000 63  
3 0105196945 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MẶT TRỜI MỌC 1.063.900.000 - 1.063.900.000 61  
Tìm bằng số ĐKKD :