Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 42044 (Đã được phê duyệt: 15119) 69276 (Đã được phê duyệt: 54755)
Ngày hôm nay 21 76
Ngày hôm qua 70 73

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 147312
Số gói thầu đăng tải 325459 179823 115343 16417 9944 3932
Đấu thầu điện tử 10016 7180 2046 21 769
Kết quả đấu thầu điện tử 5985 4326 1169 1 489

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 242
190
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
298
31(HH: 13, XL: 11, PTV: 7)
269
37(HH: 24, XL: 11, PTV: 2)
Bên mời thầu đăng tải 168 137
Số gói thay đổi 14 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 2) 24 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 6)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
307
29 (HH: 19, XL: 7, PTV: 3)
425
45 (HH: 34, XL: 10, PTV: 1)
52
1 (HH: 0, XL: 0, PTV: 1)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
367
31 (HH: 13, XL: 11, PTV: 7)
520
35 (HH: 24, XL: 10, PTV: 1)
30
1 (HH: 0, XL: 0, PTV: 1)