Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 74364 (Đã được phê duyệt: 29020) 107058 (Đã được phê duyệt: 84202)
Ngày hôm nay 57 80
Ngày hôm qua 34 9

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 360934
Số gói thầu đăng tải 485076 243762 179849 31102 24089 6274
Đấu thầu điện tử 37531 20214 11158 2391 3768
Kết quả đấu thầu điện tử 25908 14228 7544 1654 2482

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 54
621
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
45
11(HH: 4, XL: 1, PTV: 3, TV: 3)
542
109(HH: 42, XL: 45, PTV: 7, TV: 15)
Bên mời thầu đăng tải 45 542
Số gói thay đổi 2 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 1) 36 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 24)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
36
11 (HH: 3, XL: 2, PTV: 0, TV: 6)
731
215 (HH: 69, XL: 91, PTV: 40, TV: 15)
449
142 (HH: 48, XL: 61, PTV: 18, TV: 15)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
15
11 (HH: 4, XL: 1, PTV: 3, TV: 3)
418
109 (HH: 42, XL: 45, PTV: 7, TV: 15)
261