Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 44839 (Đã được phê duyệt: 16918) 75261 (Đã được phê duyệt: 59477)
Ngày hôm nay 36 78
Ngày hôm qua 7 7

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 168705
Số gói thầu đăng tải 349794 190125 124960 18522 11735 4452
Đấu thầu điện tử 12277 8713 2593 21 950
Kết quả đấu thầu điện tử 7613 5436 1544 1 632

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 26
256
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
215
14(HH: 12, XL: 2, PTV: 0)
217
30(HH: 22, XL: 3, PTV: 5)
Bên mời thầu đăng tải 34 217
Số gói thay đổi 0 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 0) 21 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 3)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
24
0 (HH: 0, XL: 0, PTV: 0)
592
75 (HH: 60, XL: 14, PTV: 1)
350
37 (HH: 26, XL: 8, PTV: 3)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
14
14 (HH: 12, XL: 2, PTV: 0)
374
37 (HH: 22, XL: 14, PTV: 1)
344
11 (HH: 0, XL: 8, PTV: 3)