Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 42907 (Đã được phê duyệt: 15666) 71552 (Đã được phê duyệt: 56619)
Ngày hôm nay 36 18
Ngày hôm qua 102 98

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 154831
Số gói thầu đăng tải 334176 183509 118838 17215 10529 4085
Đấu thầu điện tử 10875 7732 2286 21 836
Kết quả đấu thầu điện tử 6610 4778 1294 1 537

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 247
27
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
335
42(HH: 28, XL: 11, PTV: 3)
6
0(HH: 0, XL: 0, PTV: 0)
Bên mời thầu đăng tải 186 6
Số gói thay đổi 40 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 6) 0 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 0)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
465
61 (HH: 44, XL: 15, PTV: 2)
53
10 (HH: 0, XL: 7, PTV: 3)
21
0 (HH: 0, XL: 0, PTV: 0)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
436
42 (HH: 28, XL: 11, PTV: 3)
28
10 (HH: 0, XL: 7, PTV: 3)
4
0 (HH: 0, XL: 0, PTV: 0)