Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 39858 (Đã được phê duyệt: 13640) 65031 (Đã được phê duyệt: 51208)
Ngày hôm nay 29 121
Ngày hôm qua 46 117

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 133748
Số gói thầu đăng tải 309242 172229 109293 15210 8815 3695
Đấu thầu điện tử 8667 6299 1696 21 651
Kết quả đấu thầu điện tử 5070 3665 987 1 417

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 332
381
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
408
25(HH: 18, XL: 2, PTV: 5)
376
40(HH: 27, XL: 8, PTV: 5)
Bên mời thầu đăng tải 206 181
Số gói thay đổi 25 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 12) 26 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 5)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
367
30 (HH: 14, XL: 13, PTV: 3)
543
44 (HH: 30, XL: 9, PTV: 5)
79
2 (HH: 1, XL: 1, PTV: 0)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
445
25 (HH: 18, XL: 2, PTV: 5)
616
41 (HH: 27, XL: 9, PTV: 5)
52
1 (HH: 0, XL: 1, PTV: 0)