Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 65141 (Đã được phê duyệt: 23715) 96054 (Đã được phê duyệt: 75838)
Ngày hôm nay 2 0
Ngày hôm qua 156 114

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 285876
Số gói thầu đăng tải 433450 223587 159570 25883 18851 5559
Đấu thầu điện tử 25657 15212 7234 894 2317
Kết quả đấu thầu điện tử 17045 10291 4731 504 1519

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 531
2
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
336
79(HH: 37, XL: 30, PTV: 1, TV: 11)
0
0(HH: 0, XL: 0, PTV: 0, TV: 0)
Bên mời thầu đăng tải 336 0
Số gói thay đổi 21 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 11) 0 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 0)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
442
74 (HH: 37, XL: 20, PTV: 6, TV: 11)
521
111 (HH: 53, XL: 35, PTV: 13, TV: 10)
44
8 (HH: 0, XL: 7, PTV: 1, TV: 0)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
429
79 (HH: 37, XL: 30, PTV: 1, TV: 11)
455
0 (HH: 0, XL: 0, PTV: 0, TV: 0)
44