Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 67244 (Đã được phê duyệt: 24149) 97914 (Đã được phê duyệt: 77328)
Ngày hôm nay 48 86
Ngày hôm qua 52 94

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 298118
Số gói thầu đăng tải 442234 227507 162634 26786 19630 5677
Đấu thầu điện tử 27566 16089 7781 1175 2521
Kết quả đấu thầu điện tử 18537 10956 5264 647 1670

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 516
514
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
408
70(HH: 31, XL: 20, PTV: 10, TV: 9)
432
122(HH: 71, XL: 26, PTV: 6, TV: 18)
Bên mời thầu đăng tải 408 432
Số gói thay đổi 18 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 9) 28 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 17)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
224
41 (HH: 22, XL: 13, PTV: 4, TV: 2)
395
72 (HH: 30, XL: 17, PTV: 4, TV: 21)
437
92 (HH: 37, XL: 32, PTV: 6, TV: 17)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
284
70 (HH: 31, XL: 20, PTV: 10, TV: 9)
495
121 (HH: 71, XL: 26, PTV: 6, TV: 18)
498