Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 69752 (Đã được phê duyệt: 26037) 100041 (Đã được phê duyệt: 78955)
Ngày hôm nay 0 0
Ngày hôm qua 46 112

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 312968
Số gói thầu đăng tải 452797 232101 166315 27843 20664 5874
Đấu thầu điện tử 29715 17064 8423 1434 2794
Kết quả đấu thầu điện tử 20176 11683 5735 920 1838

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 652
0
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
542
73(HH: 36, XL: 14, PTV: 8, TV: 15)
0
0(HH: 0, XL: 0, PTV: 0, TV: 0)
Bên mời thầu đăng tải 542 0
Số gói thay đổi 25 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 11) 0 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 0)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
719
133 (HH: 51, XL: 40, PTV: 26, TV: 16)
469
121 (HH: 69, XL: 22, PTV: 10, TV: 20)
372
73 (HH: 38, XL: 13, PTV: 13, TV: 9)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
360
73 (HH: 36, XL: 14, PTV: 8, TV: 15)
339
0 (HH: 0, XL: 0, PTV: 0, TV: 0)
319