Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 72034 (Đã được phê duyệt: 27518) 103807 (Đã được phê duyệt: 81975)
Ngày hôm nay 12 10
Ngày hôm qua 18 65

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 338687
Số gói thầu đăng tải 470302 239196 172928 29419 22642 6117
Đấu thầu điện tử 33557 18896 9526 1809 3326
Kết quả đấu thầu điện tử 23460 13246 6680 1292 2242

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 464
105
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
288
81(HH: 23, XL: 44, PTV: 7, TV: 7)
71
29(HH: 10, XL: 8, PTV: 5, TV: 6)
Bên mời thầu đăng tải 288 71
Số gói thay đổi 34 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 11) 10 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 4)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
511
93 (HH: 39, XL: 33, PTV: 16, TV: 5)
291
61 (HH: 29, XL: 23, PTV: 9, TV: 0)
226
42 (HH: 15, XL: 13, PTV: 8, TV: 6)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
343
81 (HH: 23, XL: 44, PTV: 7, TV: 7)
289
29 (HH: 10, XL: 8, PTV: 5, TV: 6)
188