Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 62977 (Đã được phê duyệt: 24985) 94023 (Đã được phê duyệt: 74143)
Ngày hôm nay 58 4
Ngày hôm qua 86 48

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 271988
Số gói thầu đăng tải 423318 219322 155625 24965 17980 5426
Đấu thầu điện tử 23564 14313 6468 686 2097
Kết quả đấu thầu điện tử 15361 9587 4091 311 1372

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 95
33
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
57
16(HH: 6, XL: 7, PTV: 0)
41
13(HH: 1, XL: 7, PTV: 5)
Bên mời thầu đăng tải 57 41
Số gói thay đổi 7 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 4) 5 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 2)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
66
9 (HH: 2, XL: 7, PTV: 0)
44
4 (HH: 1, XL: 2, PTV: 1)
629
103 (HH: 51, XL: 36, PTV: 16)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
67
16 (HH: 6, XL: 7, PTV: 0)
16
4 (HH: 1, XL: 2, PTV: 1)
300
52 (HH: 0, XL: 36, PTV: 16)