Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 52332 (Đã được phê duyệt: 21574) 84222 (Đã được phê duyệt: 66618)
Ngày hôm nay 0 0
Ngày hôm qua 19 21

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 214304
Số gói thầu đăng tải 384774 203482 139678 21886 14751 4977
Đấu thầu điện tử 16689 11206 4016 95 1372
Kết quả đấu thầu điện tử 11018 7568 2509 8 933

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 40
1
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
20
2(HH: 1, XL: 1, PTV: 0)
0
0(HH: 0, XL: 0, PTV: 0)
Bên mời thầu đăng tải 20 0
Số gói thay đổi 2 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 0) 0 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 0)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
22
0 (HH: 0, XL: 0, PTV: 0)
602
86 (HH: 44, XL: 37, PTV: 5)
430
60 (HH: 32, XL: 22, PTV: 6)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
5
2 (HH: 1, XL: 1, PTV: 0)
284
42 (HH: 0, XL: 37, PTV: 5)
389
28 (HH: 0, XL: 22, PTV: 6)