Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 58830 (Đã được phê duyệt: 22075) 89539 (Đã được phê duyệt: 70620)
Ngày hôm nay 10 10
Ngày hôm qua 196 158

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 245485
Số gói thầu đăng tải 404812 211580 148152 23445 16423 5212
Đấu thầu điện tử 19997 12768 5134 357 1738
Kết quả đấu thầu điện tử 12930 8527 3193 93 1117

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 654
21
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
433
80(HH: 43, XL: 22, PTV: 10)
16
4(HH: 3, XL: 0, PTV: 1)
Bên mời thầu đăng tải 433 16
Số gói thay đổi 20 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 7) 2 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 1)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
526
71 (HH: 32, XL: 26, PTV: 12)
48
11 (HH: 3, XL: 8, PTV: 0)
23
3 (HH: 1, XL: 2, PTV: 0)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
659
80 (HH: 43, XL: 22, PTV: 10)
37
11 (HH: 3, XL: 8, PTV: 0)
3
2 (HH: 0, XL: 2, PTV: 0)