Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 38249 (Đã được phê duyệt: 12562) 62176 (Đã được phê duyệt: 48868)
Ngày hôm nay 1 1
Ngày hôm qua 53 149

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 125550
Số gói thầu đăng tải 299147 167427 105587 14512 8099 3522
Đấu thầu điện tử 7924 5800 1522 21 581
Kết quả đấu thầu điện tử 4608 3385 869 1 353

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 359
1
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
433
35(HH: 27, XL: 6, PTV: 2)
3
0(HH: 0, XL: 0, PTV: 0)
Bên mời thầu đăng tải 206 3
Số gói thay đổi 25 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 8) 0 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 0)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
295
31 (HH: 23, XL: 5, PTV: 3)
289
24 (HH: 13, XL: 11, PTV: 0)
378
29 (HH: 19, XL: 7, PTV: 3)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
355
35 (HH: 27, XL: 6, PTV: 2)
267
11 (HH: 0, XL: 11, PTV: 0)
394
10 (HH: 0, XL: 7, PTV: 3)