Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 118789 (Đã được phê duyệt: 47438) 171136 (Đã được phê duyệt: 138438)
Ngày hôm nay 3 0
Ngày hôm qua 1 2

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 1050385
Số gói thầu đăng tải 945509 428540 350306 77148 80476 9039
Đấu thầu điện tử 393657 159038 142609 41787 50223
Kết quả đấu thầu điện tử 339352 133417 125748 38328 41859

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 1
1
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
0
0(HH: 0, XL: 0, PTV: 0, TV: 0)
0
0(HH: 0, XL: 0, PTV: 0, TV: 0)
Số gói thay đổi 0 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 0) 1 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 1)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
0
0 (HH: 0, XL: 0, PTV: 0, TV: 0)
0
0 (HH: 0, XL: 0, PTV: 0, TV: 0)
1
0 (HH: 0, XL: 0, PTV: 0, TV: 0)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
0
0 (HH: 0, XL: 0, PTV: 0, TV: 0)
1
0 (HH: 0, XL: 0, PTV: 0, TV: 0)