Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 48675 (Đã được phê duyệt: 19022) 81636 (Đã được phê duyệt: 64864)
Ngày hôm nay 142 79
Ngày hôm qua 139 118

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 199956
Số gói thầu đăng tải 376124 200213 135902 21105 14034 4870
Đấu thầu điện tử 15415 10576 3548 29 1262
Kết quả đấu thầu điện tử 10339 7177 2286 1 875

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 671
306
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
345
61(HH: 35, XL: 22, PTV: 3)
171
20(HH: 15, XL: 5, PTV: 0)
Bên mời thầu đăng tải 345 170
Số gói thay đổi 25 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 8) 21 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 2)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
163
13 (HH: 9, XL: 3, PTV: 1)
290
25 (HH: 18, XL: 6, PTV: 1)
304
38 (HH: 18, XL: 14, PTV: 6)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
315
61 (HH: 35, XL: 22, PTV: 3)
312
22 (HH: 15, XL: 6, PTV: 1)
379
20 (HH: 0, XL: 14, PTV: 6)