Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 36059 (Đã được phê duyệt: 12776) 57545 (Đã được phê duyệt: 45122)
Ngày hôm nay 45 103
Ngày hôm qua 32 104

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 113910
Số gói thầu đăng tải 284626 161301 99639 13386 7021 3279
Đấu thầu điện tử 6805 5091 1244 21 449
Kết quả đấu thầu điện tử 3891 2958 682 1 250

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 251
211
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
341
18(HH: 11, XL: 3, PTV: 4)
398
28(HH: 23, XL: 4, PTV: 1)
Bên mời thầu đăng tải 190 214
Số gói thay đổi 11 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 1) 20 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 8)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
439
33 (HH: 19, XL: 12, PTV: 2)
302
15 (HH: 12, XL: 2, PTV: 1)
235
26 (HH: 15, XL: 5, PTV: 6)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
291
18 (HH: 11, XL: 3, PTV: 4)
297
27 (HH: 24, XL: 2, PTV: 1)
236
11 (HH: 0, XL: 5, PTV: 6)