Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 43957 (Đã được phê duyệt: 16374) 73426 (Đã được phê duyệt: 57974)
Ngày hôm nay 0 0
Ngày hôm qua 2 20

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 161237
Số gói thầu đăng tải 341470 186675 121668 17830 11064 4233
Đấu thầu điện tử 11547 8196 2444 21 886
Kết quả đấu thầu điện tử 7055 5077 1394 1 583

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 13
0
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
8
0(HH: 0, XL: 0, PTV: 0)
0
0(HH: 0, XL: 0, PTV: 0)
Bên mời thầu đăng tải 8 0
Số gói thay đổi 1 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 0) 0 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 0)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
10
1 (HH: 1, XL: 0, PTV: 0)
557
46 (HH: 26, XL: 17, PTV: 3)
319
36 (HH: 22, XL: 14, PTV: 0)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
2
0 (HH: 0, XL: 0, PTV: 0)
249
20 (HH: 0, XL: 17, PTV: 3)
281
14 (HH: 0, XL: 14, PTV: 0)