Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 78974 (Đã được phê duyệt: 29289) 113475 (Đã được phê duyệt: 89094)
Ngày hôm nay 36 77
Ngày hôm qua 7 17

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 408536
Số gói thầu đăng tải 516732 255825 193296 33628 27287 6696
Đấu thầu điện tử 46436 23440 14990 3254 4752
Kết quả đấu thầu điện tử 32191 16376 10231 2398 3186

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 46
674
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
26
13(HH: 2, XL: 8, PTV: 2, TV: 1)
527
140(HH: 52, XL: 60, PTV: 14, TV: 14)
Bên mời thầu đăng tải 26 527
Số gói thay đổi 2 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 1) 42 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 22)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
39
21 (HH: 4, XL: 12, PTV: 1, TV: 4)
766
223 (HH: 71, XL: 118, PTV: 18, TV: 16)
492
135 (HH: 44, XL: 60, PTV: 10, TV: 21)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
16
13 (HH: 2, XL: 8, PTV: 2, TV: 1)
402
140 (HH: 52, XL: 60, PTV: 14, TV: 14)
283