Thông tin Hệ thống (Từ ngày 04/09/2009 Đến nay)

[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 31/12/2016)]
[Xem thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)]
[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
Bên mời thầu Nhà thầu
Tổng số đăng ký 41028 (Đã được phê duyệt: 14466) 67370 (Đã được phê duyệt: 53174)
Ngày hôm nay 125 62
Ngày hôm qua 20 93

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
Số lượng KHLCNT 141503
Số gói thầu đăng tải 318016 176534 112445 15783 9430 3824
Đấu thầu điện tử 9298 6695 1879 21 703
Kết quả đấu thầu điện tử 5517 3988 1074 1 454

[Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)]
Ngày hôm qua Ngày hôm nay Ngày mai
Số KHLCNT đăng tải 220
47
Số gói thầu đăng tải,
trong đó đấu thầu điện tử
328
37(HH: 25, XL: 9, PTV: 3)
20
2(HH: 1, XL: 1, PTV: 0)
Bên mời thầu đăng tải 181 20
Số gói thay đổi 25 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 8) 0 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 0)
Số gói thầu đóng thầu,
trong đó đấu thầu điện tử
478
39 (HH: 23, XL: 11, PTV: 5)
58
1 (HH: 1, XL: 0, PTV: 0)
15
0 (HH: 0, XL: 0, PTV: 0)
Phát hành HSMT,
trong đó đấu thầu điện tử
548
37 (HH: 25, XL: 9, PTV: 3)
43
1 (HH: 1, XL: 0, PTV: 0)
4
0 (HH: 0, XL: 0, PTV: 0)