Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 12779 / 46714 (Đã được phê duyệt: 7295 / 18065) 29050 / 79897 (Đã được phê duyệt: 23387 / 63619)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
76447
101973
85029(CHCT: 38047, RR: 42698, Khác: 4284)
42650
38200(CHCT: 21430, RR: 13456, Khác: 3314)
40881
38201(CHCT: 12596, RR: 25213, Khác: 392)
8768
7628
7056(CHCT: 3931, RR: 2582, Khác: 543)
2046
1572(CHCT: 90, RR: 1447, Khác: 35)
9175(CHCT: 3180, RR: 4563, Khác: 1432) 5824(CHCT: 2259, RR: 2427, Khác: 1138) 2467(CHCT: 630, RR: 1740, Khác: 97) 884(CHCT: 291, RR: 396, Khác: 197)
6202 4153 1433 616