Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 40346 / 74277 (Đã được phê duyệt: 18172 / 28939) 56441 / 106981 (Đã được phê duyệt: 43890 / 84115)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
220275
216029
179567(CHCT: 77845, RR: 91628, Khác: 10094)
88021
78916(CHCT: 43110, RR: 28165, Khác: 7641)
86994
81207(CHCT: 25664, RR: 54653, Khác: 890)
19274
18210
16786(CHCT: 8977, RR: 6284, Khác: 1525)
3530
2658(CHCT: 94, RR: 2526, Khác: 38)
29020(CHCT: 9251, RR: 15594, Khác: 4175) 15479(CHCT: 5826, RR: 6496, Khác: 3157) 10088(CHCT: 2240, RR: 7539, Khác: 309) 3453(CHCT: 1185, RR: 1559, Khác: 709)
20852 11626 6945 2281