Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 85145 / 119073 (Đã được phê duyệt: 36678 / 47440) 121054 / 171304 (Đã được phê duyệt: 98222 / 138443)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
818424
677049
557561(CHCT: 228791, RR: 279523, Khác: 49247)
272977
245204(CHCT: 124183, RR: 85005, Khác: 36016)
257772
238216(CHCT: 68930, RR: 165485, Khác: 3801)
65380
74622
69722(CHCT: 35583, RR: 24750, Khác: 9389)
6298
4419(CHCT: 95, RR: 4283, Khác: 41)
329084(CHCT: 126910, RR: 163748, Khác: 38426) 145893(CHCT: 68174, RR: 49824, Khác: 27895) 134725(CHCT: 35403, RR: 96656, Khác: 2666) 48466(CHCT: 23333, RR: 17268, Khác: 7865)
297950 130898 125365 41687