Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 38091 / 72022 (Đã được phê duyệt: 16750 / 27517) 53241 / 103802 (Đã được phê duyệt: 41749 / 81975)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
201578
201802
168067(CHCT: 73803, RR: 84764, Khác: 9500)
83617
75101(CHCT: 41342, RR: 26541, Khác: 7218)
80377
74913(CHCT: 23988, RR: 50078, Khác: 847)
17648
16785
15504(CHCT: 8379, RR: 5728, Khác: 1397)
3375
2549(CHCT: 94, RR: 2417, Khác: 38)
25835(CHCT: 8472, RR: 13508, Khác: 3855) 14284(CHCT: 5487, RR: 5863, Khác: 2934) 8531(CHCT: 1920, RR: 6321, Khác: 290) 3020(CHCT: 1065, RR: 1324, Khác: 631)
18846 10683 6112 2051