Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 8107 / 42044 (Đã được phê duyệt: 4349 / 15119) 18226 / 69276 (Đã được phê duyệt: 14523 / 54755)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
40922
56999
48163(CHCT: 21939, RR: 23918, Khác: 2306)
24260
21850(CHCT: 12596, RR: 7450, Khác: 1804)
22809
21523(CHCT: 7097, RR: 14215, Khác: 211)
4649
4090
3841(CHCT: 2189, RR: 1379, Khác: 273)
1191
949(CHCT: 57, RR: 874, Khác: 18)
4501(CHCT: 1710, RR: 2066, Khác: 725) 2852(CHCT: 1207, RR: 1086, Khác: 559) 1181(CHCT: 334, RR: 797, Khác: 50) 468(CHCT: 169, RR: 183, Khác: 116)
2914 1936 666 312