Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 24898 / 58830 (Đã được phê duyệt: 11307 / 22075) 38817 / 89539 (Đã được phê duyệt: 30393 / 70620)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
121691
136352
113940(CHCT: 50266, RR: 57693, Khác: 5981)
56017
50265(CHCT: 27897, RR: 17781, Khác: 4587)
55618
52016(CHCT: 16906, RR: 34565, Khác: 545)
11677
10569
9761(CHCT: 5373, RR: 3575, Khác: 813)
2471
1898(CHCT: 90, RR: 1772, Khác: 36)
14056(CHCT: 4803, RR: 7082, Khác: 2171) 8386(CHCT: 3235, RR: 3481, Khác: 1670) 4234(CHCT: 1067, RR: 3001, Khác: 166) 1436(CHCT: 501, RR: 600, Khác: 335)
9511 5960 2624 927