Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 10904 / 44839 (Đã được phê duyệt: 6148 / 16918) 24327 / 75261 (Đã được phê duyệt: 19245 / 59477)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
59406
81334
68239(CHCT: 30782, RR: 34027, Khác: 3430)
34562
31039(CHCT: 17506, RR: 10852, Khác: 2681)
32426
30399(CHCT: 10113, RR: 19966, Khác: 320)
6754
5881
5461(CHCT: 3087, RR: 1975, Khác: 399)
1711
1340(CHCT: 76, RR: 1234, Khác: 30)
6762(CHCT: 2477, RR: 3163, Khác: 1122) 4385(CHCT: 1774, RR: 1714, Khác: 897) 1728(CHCT: 465, RR: 1187, Khác: 76) 649(CHCT: 238, RR: 262, Khác: 149)
4542 3046 1041 455