Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 2118 / 36059 (Đã được phê duyệt: 1339 / 12776) 6182 / 57545 (Đã được phê duyệt: 4889 / 45122)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
11847
16166
13234(CHCT: 5443, RR: 7244, Khác: 547)
5738
4998(CHCT: 2738, RR: 1860, Khác: 400)
7105
6734(CHCT: 2120, RR: 4560, Khác: 54)
1618
1167
1071(CHCT: 566, RR: 423, Khác: 82)
538
431(CHCT: 19, RR: 401, Khác: 11)
1290(CHCT: 438, RR: 661, Khác: 191) 763(CHCT: 281, RR: 341, Khác: 141) 379(CHCT: 122, RR: 248, Khác: 9) 148(CHCT: 35, RR: 72, Khác: 41)
820 568 179 73