Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 31592 / 65524 (Đã được phê duyệt: 13230 / 23998) 45549 / 96170 (Đã được phê duyệt: 35615 / 75840)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
156595
165400
138308(CHCT: 60896, RR: 69918, Khác: 7494)
68195
61263(CHCT: 33878, RR: 21629, Khác: 5756)
67192
62775(CHCT: 20238, RR: 41861, Khác: 676)
14154
13035
12110(CHCT: 6689, RR: 4396, Khác: 1025)
2824
2160(CHCT: 91, RR: 2032, Khác: 37)
19153(CHCT: 6376, RR: 9936, Khác: 2841) 10798(CHCT: 4174, RR: 4433, Khác: 2191) 6328(CHCT: 1468, RR: 4634, Khác: 226) 2027(CHCT: 734, RR: 869, Khác: 424)
13295 7759 4195 1341