Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 8971 / 42907 (Đã được phê duyệt: 4896 / 15666) 20547 / 71552 (Đã được phê duyệt: 16387 / 56619)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
47352
65716
55350(CHCT: 25113, RR: 27501, Khác: 2736)
27946
25151(CHCT: 14455, RR: 8568, Khác: 2128)
26304
24751(CHCT: 8096, RR: 16399, Khác: 256)
5447
4675
4389(CHCT: 2499, RR: 1560, Khác: 330)
1344
1059(CHCT: 63, RR: 974, Khác: 22)
5360(CHCT: 2012, RR: 2470, Khác: 878) 3404(CHCT: 1427, RR: 1298, Khác: 679) 1421(CHCT: 392, RR: 963, Khác: 66) 535(CHCT: 193, RR: 209, Khác: 133)
3539 2388 791 360