Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 7090 / 41028 (Đã được phê duyệt: 3696 / 14466) 16274 / 67370 (Đã được phê duyệt: 12942 / 53174)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
35967
49556
41956(CHCT: 18981, RR: 21019, Khác: 1956)
20971
18893(CHCT: 10877, RR: 6490, Khác: 1526)
19911
18840(CHCT: 6151, RR: 12507, Khác: 182)
4015
3576
3357(CHCT: 1900, RR: 1224, Khác: 233)
1083
866(CHCT: 53, RR: 798, Khác: 15)
3783(CHCT: 1409, RR: 1782, Khác: 592) 2367(CHCT: 988, RR: 928, Khác: 451) 1014(CHCT: 284, RR: 688, Khác: 42) 402(CHCT: 137, RR: 166, Khác: 99)
2446 1598 571 277