Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 29045 / 62977 (Đã được phê duyệt: 14217 / 24985) 43376 / 94023 (Đã được phê duyệt: 33917 / 74143)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
144190
154858
129519(CHCT: 57105, RR: 65506, Khác: 6908)
63759
57248(CHCT: 31709, RR: 20218, Khác: 5321)
63091
58969(CHCT: 19100, RR: 39249, Khác: 620)
13197
12126
11243(CHCT: 6205, RR: 4108, Khác: 930)
2685
2059(CHCT: 91, RR: 1931, Khác: 37)
17235(CHCT: 5798, RR: 8869, Khác: 2568) 9893(CHCT: 3842, RR: 4066, Khác: 1985) 5549(CHCT: 1303, RR: 4050, Khác: 196) 1793(CHCT: 653, RR: 753, Khác: 387)
11724 7020 3522 1182