Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 46315 / 80246 (Đã được phê duyệt: 18515 / 29280) 64650 / 115144 (Đã được phê duyệt: 50230 / 90456)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
273830
257550
214802(CHCT: 92692, RR: 109594, Khác: 12516)
104046
93452(CHCT: 50915, RR: 33148, Khác: 9389)
104429
97655(CHCT: 30703, RR: 65858, Khác: 1094)
22709
22320
20655(CHCT: 10980, RR: 7680, Khác: 1995)
4046
3040(CHCT: 94, RR: 2908, Khác: 38)
39300(CHCT: 12559, RR: 21307, Khác: 5434) 19614(CHCT: 7489, RR: 8076, Khác: 4049) 14877(CHCT: 3393, RR: 11109, Khác: 375) 4809(CHCT: 1677, RR: 2122, Khác: 1010)
28629 14665 10744 3220