Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 35820 / 69752 (Đã được phê duyệt: 15270 / 26037) 49462 / 100041 (Đã được phê duyệt: 38729 / 78955)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
179263
184337
153594(CHCT: 67523, RR: 77522, Khác: 8549)
76538
68753(CHCT: 37806, RR: 24419, Khác: 6528)
73781
68748(CHCT: 22138, RR: 45831, Khác: 779)
16075
14810
13716(CHCT: 7486, RR: 5025, Khác: 1205)
3133
2377(CHCT: 93, RR: 2247, Khác: 37)
22510(CHCT: 7486, RR: 11663, Khác: 3361) 12561(CHCT: 4879, RR: 5097, Khác: 2585) 7460(CHCT: 1709, RR: 5494, Khác: 257) 2489(CHCT: 898, RR: 1072, Khác: 519)
15930 9116 5166 1648