Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 18399 / 52332 (Đã được phê duyệt: 10804 / 21574) 33428 / 84222 (Đã được phê duyệt: 26386 / 66618)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
96167
116314
96825(CHCT: 42719, RR: 49174, Khác: 4932)
47919
42825(CHCT: 23813, RR: 15227, Khác: 3785)
47144
44078(CHCT: 14286, RR: 29343, Khác: 449)
10118
8897
8211(CHCT: 4530, RR: 3019, Khác: 662)
2236
1711(CHCT: 90, RR: 1585, Khác: 36)
11063(CHCT: 3754, RR: 5580, Khác: 1729) 6846(CHCT: 2616, RR: 2883, Khác: 1347) 3147(CHCT: 794, RR: 2224, Khác: 129) 1070(CHCT: 344, RR: 473, Khác: 253)
7684 5001 1940 743