Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 5920 / 39858 (Đã được phê duyệt: 2870 / 13640) 13880 / 65031 (Đã được phê duyệt: 10976 / 51208)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
29409
40782
34369(CHCT: 15213, RR: 17531, Khác: 1625)
16666
14962(CHCT: 8598, RR: 5101, Khác: 1263)
16759
15862(CHCT: 5012, RR: 10697, Khác: 153)
3442
2961
2784(CHCT: 1560, RR: 1028, Khác: 196)
954
761(CHCT: 43, RR: 705, Khác: 13)
3152(CHCT: 1125, RR: 1518, Khác: 509) 1971(CHCT: 780, RR: 809, Khác: 382) 831(CHCT: 235, RR: 560, Khác: 36) 350(CHCT: 110, RR: 149, Khác: 91)
1999 1275 484 240