Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 4309 / 38249 (Đã được phê duyệt: 1792 / 12562) 10945 / 62176 (Đã được phê duyệt: 8634 / 48868)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
22168
30687
25618(CHCT: 10848, RR: 13591, Khác: 1179)
11864
10527(CHCT: 5907, RR: 3731, Khác: 889)
13053
12362(CHCT: 3743, RR: 8496, Khác: 123)
2744
2245
2102(CHCT: 1160, RR: 787, Khác: 155)
781
627(CHCT: 38, RR: 577, Khác: 12)
2409(CHCT: 841, RR: 1181, Khác: 387) 1472(CHCT: 577, RR: 607, Khác: 288) 657(CHCT: 186, RR: 445, Khác: 26) 280(CHCT: 78, RR: 129, Khác: 73)
1537 995 366 176