Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2017 Đến nay)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]
  Bên mời thầu Nhà thầu
Số lượng / Tổng số đăng ký 3486 / 37426 (Đã được phê duyệt: 2226 / 13664) 8936 / 60213 (Đã được phê duyệt: 7147 / 47381)

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử
Tổng số Hàng hóa Xây lắp Tư vấn Phi Tư vấn Hỗn hợp
17855
24562
20370(CHCT: 8438, RR: 11065, Khác: 867)
9166
8073(CHCT: 4480, RR: 2959, Khác: 634)
10653
10092(CHCT: 3040, RR: 6959, Khác: 93)
2280
1769
1646(CHCT: 890, RR: 628, Khác: 128)
694
559(CHCT: 28, RR: 519, Khác: 12)
1913(CHCT: 645, RR: 989, Khác: 279) 1141(CHCT: 430, RR: 510, Khác: 201) 538(CHCT: 152, RR: 371, Khác: 15) 234(CHCT: 63, RR: 108, Khác: 63)
1247 818 290 139