Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200842036-00
Số hiệu KHLCNT 20200841505
Tên gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Trụ sở làm việc Sở Xây dựng
Bên mời thầu
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
Thời điểm đóng thầu
04/09/2020 09:00
Hình thức lựa chọn NT
Đấu thầu rộng rãi
Giá dự toán
33.190.238.000 VND
Ba mươi ba tỷ một trăm chín mươi triệu hai trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn
Giá gói thầu
33.190.238.000 VND
Đính kèm thông báo kết quả LCNT QD KQLCNT.pdf

Nhà thầu trúng thầu 6001145739 - Công ty TNHH Xây Dựng Phú Mỹ Quang,6000235429 - Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường Hoàng Nam
Giá trúng thầu
    
33.162.924.000 VND
Tổng giá trúng thầu    33.162.924.000 VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 300 Ngày
Văn bản phê duyệt 512/QĐ-BDDCN
Ngày phê duyệt 15/09/2020
Thời điểm hoàn thành 15/09/2020