Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200856695-00
Số hiệu KHLCNT 20200847510
Tên gói thầu Gói thầu số 2: Thuê công nhân kỹ thuật phục vụ công tác Trung tu tại 75k EOH NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2020
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Trung tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 75k EOH năm 2020
Bên mời thầu
Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
Thời điểm đóng thầu
27/08/2020 10:00
Hình thức lựa chọn NT
Chào hàng cạnh tranh
Giá dự toán
4.954.436.666 VND
Bốn tỷ chín trăm năm mươi bốn triệu bốn trăm ba mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu đồng chẵn
Giá gói thầu
4.954.436.666 VND
Đính kèm thông báo kết quả LCNT QD goi 2 CNKT.pdf

Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT XL
Giá trúng thầu
    
4.588.100.000 VND
Tổng giá trúng thầu    4.588.100.000 VND
Hình thức hợp đồng Theo đơn giá cố định
Thời gian thực hiện HĐ 60 Ngày
Văn bản phê duyệt 319/QĐ-DVKT
Ngày phê duyệt 11/09/2020
Thời điểm hoàn thành 14/09/2020