Thông báo mời sơ tuyển vốn khác

Loại thông báo
Hình thức dự thầu
Tên bên mời thầu
Tên gói thầu
Ngày đăng tải ~
Tìm kiếm bằng TBMST