Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200934206-00
Số hiệu KHLCNT 20200920564
Tên gói thầu Gói thầu số 1 : Xây lắp
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Xây dựng mương, cống, đường bê tông phía sau hồi Ngân hàng đi cống Cồn Bần thôn 7A ( Giai đoạn 1)
Chủ đấu tư
Công ty TNHH TVXD Hưng hà
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 927.380.000 VND
Giá gói thầu
    
927.380.000  VND
Tổng giá gói thầu    927.380.000  VND
Ngày quy đổi 09/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT QD phe duyet KQ.pdf

Nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp và Thương mại Hoàng Phát
Giá trúng thầu
    
927.380.000  VND
Tổng giá trúng thầu    927.380.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 240  Ngày
Văn bản phê duyệt 57/QĐ-UBND ngày 26/03/2020
Ngày phê duyệt 26/03/2020
Thời điểm hoàn thành 14/09/2020