Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200934496-00
Số hiệu KHLCNT 20200906871
Tên gói thầu Gói thầu số 01: Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Đường Khuổi Cáy – Bản Lịa
Chủ đấu tư
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ KINH DOANH CHO NÔNG HỘ XÃ ĐỔNG XÁ
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 2.923.578 VND
Giá gói thầu
    
2.657.798  VND
Nguồn đối ứng    265.780  VND
Tổng giá gói thầu    2.923.578  VND
Ngày quy đổi 03/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT QD lap HSMT Khuoi Cay.pdf

Nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH XD và TM Mai Anh Minh
Giá trúng thầu
    
2.657.798  VND
Tổng giá trúng thầu    2.923.578  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 30  Ngày
Văn bản phê duyệt 163/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 27/08/2020
Thời điểm hoàn thành 14/09/2020