Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200935777-00
Số hiệu KHLCNT 20200922000
Tên gói thầu Gói thầu số 06-TVTK/SCL-BS/2020 lập TKBVTC-TDT các Công trình sửa chữa lớn 2020
Tên dự án/ Dự toán mua sắm kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06-TVTK/SCL-BS/2020 lập TKBVTC-TDT các Công trình sửa chữa lớn 2020
Chủ đấu tư
Công ty Điện lực Phúc Thọ
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 166.716.660 VND
Giá gói thầu
    
166.716.660  VND
Tổng giá gói thầu    166.716.660  VND
Ngày quy đổi 09/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT 13.QD PD_KQDT208812-9..pdf

Nhà thầu trúng thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Điện lực Hà Nội
Giá trúng thầu
    
150.044.994  VND
Tổng giá trúng thầu    150.044.994  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 15  Ngày
Văn bản phê duyệt 2088/QĐ-PC PHUCTHO ngày 12/9/2020
Ngày phê duyệt 12/09/2020
Thời điểm hoàn thành 14/09/2020