Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200936215-00
Số hiệu KHLCNT 20200916039
Tên gói thầu Gói thầu số 07: Mua bổ sung hóa chất xét nghiệm hóa sinh và huyết học
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư năm 2020
Chủ đấu tư
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒE NHAI
Hình thức lựa chọn NT
Mua sắm trực tiếp
Giá dự toán
 1.133.908.650 VND
Giá gói thầu
    
1.133.908.650  VND
Tổng giá gói thầu    1.133.908.650  VND
Ngày quy đổi 07/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT 564 QD_DAU DO.pdf

Nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm
Giá trúng thầu
    
1.133.908.650  VND
Tổng giá trúng thầu    1.133.908.650  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 50  Ngày
Văn bản phê duyệt 564/QĐ-BVHN ngày 07/09/2020
Ngày phê duyệt 07/09/2020
Thời điểm hoàn thành 14/09/2020