Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200936653-00
Số hiệu KHLCNT 20200880121
Tên gói thầu Đăng banner quảng cáo trên báo điện tử cafeF
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Đăng banner quảng cáo trên báo điện tử cafeF
Chủ đấu tư
Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 299.200.000 VND
Giá gói thầu
    
299.200.000  VND
Tổng giá gói thầu    299.200.000  VND
Ngày quy đổi 27/08/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT quyet dinh Phe duyet ket qua lua chon nha thau Goi thau cafeF thang 9 va 10.docx

Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TRUYỀN THÔNG GIA MINH
Giá trúng thầu
    
299.200.000  VND
Tổng giá trúng thầu    299.200.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 40  Ngày
Văn bản phê duyệt 81/2020/QĐ-CKNN
Ngày phê duyệt 08/09/2020
Thời điểm hoàn thành 14/09/2020