Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200938815-00
Số hiệu KHLCNT 20200812184
Tên gói thầu Gói thầu số 04 (tư vấn): Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Tên dự án/ Dự toán mua sắm
Chủ đấu tư
Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 476.546.681 VND
Giá gói thầu
    
476.546.681  VND
Tổng giá gói thầu    476.546.681  VND
Ngày quy đổi 05/08/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT QD147.pdf

Nhà thầu trúng thầu Viện Thủy lợi và Môi trường
Giá trúng thầu
    
476.500.000  VND
Tổng giá trúng thầu    476.500.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 60  Ngày
Văn bản phê duyệt 147/QĐ-TTBVTV&TL ngày 14/9/2020
Ngày phê duyệt 14/09/2020
Thời điểm hoàn thành 15/09/2020