Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200938837-00
Số hiệu KHLCNT 20200908310
Tên gói thầu Mua máy kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Mua máy kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
Chủ đấu tư
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Nguyên
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 54.980.000 VND
Giá gói thầu
    
54.980.000  VND
Tổng giá gói thầu    54.980.000  VND
Ngày quy đổi 04/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT QD chi dinh don vi cung cap may ktra du luong thuoc BVTV.pdf

Nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hóa chất và Hóa Mỹ phẩm
Giá trúng thầu
    
54.890.000  VND
Tổng giá trúng thầu    54.890.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 15  Ngày
Văn bản phê duyệt Số 173/QĐ-ATTP ngày 14/9/2020
Ngày phê duyệt 14/09/2020
Thời điểm hoàn thành 15/09/2020