Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200939584-00
Số hiệu KHLCNT 20200864843
Tên gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở (dự án thành phần tỉnh Long An)
Chủ đấu tư
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, dự án thành phần tỉnh Long An
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 16.734.885 VND
Giá gói thầu
    
16.734.885  VND
Tổng giá gói thầu    16.734.885  VND
Ngày quy đổi 21/08/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT 3562_QD-SYT_2. QD CDT_dau thau YTCS.signed.pdf

Nhà thầu trúng thầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long
Giá trúng thầu
    
16.000.000  VND
Tổng giá trúng thầu    16.000.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 30  Ngày
Văn bản phê duyệt số 3562/QĐ-SYT ngày 24/8/2020
Ngày phê duyệt 24/08/2020
Thời điểm hoàn thành 15/09/2020