Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200939852-00
Số hiệu KHLCNT 20200853219
Tên gói thầu Gói thầu số 04: Thi công xây dựng
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Đào 04 cái giếng (phục vụ tưới) tại thôn Thiện Đức, xã Phước Ninh
Chủ đấu tư
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Nam
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 419.482.170 VND
Giá gói thầu
    
419.482.170  VND
Tổng giá gói thầu    419.482.170  VND
Ngày quy đổi 19/08/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT SKM_28720091415590.pdf

Nhà thầu trúng thầu Công ty Cổ phần Xây dựng định giá bất động sản Long Thịnh Phát
Giá trúng thầu
    
399.506.829  VND
Tổng giá trúng thầu    399.506.829  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 120  Ngày
Văn bản phê duyệt Quyết định số 45/QĐ-PNN&PTNT
Ngày phê duyệt 07/09/2020
Thời điểm hoàn thành 15/09/2020