Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200940684-00
Số hiệu KHLCNT 20200882133
Tên gói thầu Thuê dịch vụ (hội trường, máy chiếu, màn chiếu) tổng kết cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh truyền hình về sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
Tên dự án/ Dự toán mua sắm 25 gói thầu truyền thông về công tác y tế năm 2020
Chủ đấu tư
Văn phòng Bộ Y tế
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 98.560.000 VND
Giá gói thầu
    
98.560.000  VND
Tổng giá gói thầu    98.560.000  VND
Ngày quy đổi 27/08/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT QD173.pdf

Nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ IMPERIA Việt Nam
Giá trúng thầu
    
98.560.000  VND
Tổng giá trúng thầu    98.560.000  VND
Hình thức hợp đồng Theo đơn giá cố định
Thời gian thực hiện HĐ 120  Ngày
Văn bản phê duyệt 173/QĐ-VPB3 ngày 10/9/2020
Ngày phê duyệt 10/09/2020
Thời điểm hoàn thành 15/09/2020