Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200941868-00
Số hiệu KHLCNT 20200928915
Tên gói thầu Thi công xây lắp
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Xây dựng CSHT trạm BTS Nguyen-Van-Cu_BNH, Thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh năm 2020
Chủ đấu tư
Viễn thông Bắc Ninh
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 163.430.917 VND
Giá gói thầu
    
163.430.917  VND
Tổng giá gói thầu    163.430.917  VND
Ngày quy đổi 11/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT QD PD kq CDT_BTS Nguyen Van Cu.xls

Nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông Helios
Giá trúng thầu
    
162.800.000  VND
Tổng giá trúng thầu    162.800.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 45  Ngày
Văn bản phê duyệt 955/QĐ-VNPT-BN-KTĐT
Ngày phê duyệt 13/04/2020
Thời điểm hoàn thành 16/09/2020