Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200942089-00
Số hiệu KHLCNT 20200941968
Tên gói thầu Kiểm toán công trình: Xây dựng hạ tầng viễn thông phục vụ dự án Tổ hợp công trình hỗ hợp Pandora - Giai đoạn 2 - 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Tên dự án/ Dự toán mua sắm
Chủ đấu tư
Ban Quản lý các dự án Công trình Kiến trúc Viễn thông Hà Nội
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 6.918.036 VND
Giá gói thầu
    
6.918.036  VND
Tổng giá gói thầu    6.918.036  VND
Ngày quy đổi 16/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT 4742-03DA theo QD4687 QD phe duyet KQ kiem toan - Copy.doc

Nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC
Giá trúng thầu
    
6.572.134  VND
Tổng giá trúng thầu    6.572.134  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 15  Ngày
Văn bản phê duyệt 4782/QĐ-VNPT-HNi-KTKT ngày 4/9/2020
Ngày phê duyệt 04/09/2020
Thời điểm hoàn thành 16/09/2020