Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200945280-00
Số hiệu KHLCNT 20200504965
Tên gói thầu giám sát
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Giao ban điện tử trực tuyến (Truyền hình hội nghị) cho UBND huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Chủ đấu tư
Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Võ Nhai
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 6.586.284 VND
Giá gói thầu
    
6.586.284  VND
Tổng giá gói thầu    6.586.284  VND
Ngày quy đổi 05/05/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT QD so 152.pdf

Nhà thầu trúng thầu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bưu điện
Giá trúng thầu
    
6.586.284  VND
Tổng giá trúng thầu    6.586.284  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 30  Ngày
Văn bản phê duyệt 152/QĐ-PVHTT ngày 28/5/2020
Ngày phê duyệt 28/05/2020
Thời điểm hoàn thành 17/09/2020