Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200945622-00
Số hiệu KHLCNT 20200901199
Tên gói thầu Cung cấp dịch vụ đào tạo Chương trình tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Kế hoạch chi tiết các chương trình đào tạo tập trung năm 2020
Chủ đấu tư
Trường Đào tạo cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 135.000.000 VND
Giá gói thầu
    
135.000.000  VND
Tổng giá gói thầu    135.000.000  VND
Ngày quy đổi 01/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT QD 1801.PDF

Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐÀO TẠO DKV - TRI THỨC VIỆT
Giá trúng thầu
    
135.000.000  VND
Tổng giá trúng thầu    135.000.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 60  Ngày
Văn bản phê duyệt 1801/QĐ-NHNo-BMT ngày 16/09/2020
Ngày phê duyệt 16/09/2020
Thời điểm hoàn thành 17/09/2020