Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200946186-00
Số hiệu KHLCNT 20200720569
Tên gói thầu Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 01
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Nâng cấp Hệ thống nước xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
Chủ đấu tư
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN BÌNH THUẬN
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 10.144.651 VND
Giá gói thầu
    
10.144.651  VND
Tổng giá gói thầu    10.144.651  VND
Ngày quy đổi 08/07/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT 8kL2TT2020_VB 567_T0 TT TAN TIEN NC QD CHI DINH THAU TU VAN DAU THAU HOAN CHINH IN.signed.signed.pdf

Nhà thầu trúng thầu Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giá trúng thầu
    
10.144.651  VND
Tổng giá trúng thầu    10.144.651  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 60  Ngày
Văn bản phê duyệt Số 567/QĐ-TTN
Ngày phê duyệt 11/07/2020
Thời điểm hoàn thành 17/09/2020