Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200948051-00
Số hiệu KHLCNT 20200943596
Tên gói thầu Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
Tên dự án/ Dự toán mua sắm
Chủ đấu tư
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 2.200.000 VND
Giá gói thầu
    
2.200.000  VND
Tổng giá gói thầu    2.200.000  VND
Ngày quy đổi 16/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT 2020.08.19 QD1121 KQCDT ThamDinhHSMT BCKTKT_NoiThat_DienBien.pdf

Nhà thầu trúng thầu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại GP
Giá trúng thầu
    
2.200.000  VND
Tổng giá trúng thầu    2.200.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 60  Ngày
Văn bản phê duyệt 1121/QĐ-DAĐTXD ngày 19/08/2020
Ngày phê duyệt 19/08/2020
Thời điểm hoàn thành 17/09/2020