Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Mua hạt giống Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Toan Vân 28/02/2019 09:00
Mua phân bón Thuốc bảo vệ Thực vật Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Toan Vân 28/02/2019 09:00
Mua vật tư xây dựng Nhà lưới, hệ thống tưới Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Toan Vân 28/02/2019 09:00
Mua máy móc thiết bị Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Toan Vân 28/02/2019 09:00
Cung cấp phân lân và kali Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Toan Vân 28/02/2019 09:00