Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Gói thầu số 08/2018-XL.03-ĐTXD: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp Công ty Điện lực Hà Đông 25/12/2017 09:00
Gói thầu số 08/2018-XL.04-ĐTXD: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp Công ty Điện lực Hà Đông 25/12/2017 09:00
Gói thầu số 06/2018-XL.07-ĐTXD: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp Công ty Điện lực Hà Đông 25/12/2017 09:00
Gói thầu số 05/2018-XL.06-ĐTXD: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp Công ty Điện lực Hà Đông 25/12/2017 09:00
07/2018-XL.02-ĐTXD: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp Công ty Điện lực Hà Đông 25/12/2017 09:00