Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Kinh doanh - quản lý chợ Long An Phòng Kinh tế thị xã Tân Châu 21/12/2018 10:30
Kinh doanh - quản lý chợ Long Hưng Phòng Kinh tế thị xã Tân Châu 21/12/2018 14:00
Kinh doanh - quản lý chợ Phú Vĩnh Phòng Kinh tế thị xã Tân Châu 21/12/2018 08:30
Kinh doanh - quản lý chợ Tân Châu Phòng Kinh tế thị xã Tân Châu 21/12/2018 15:00
Kinh doanh - quản lý chợ Vĩnh Hòa Phòng Kinh tế thị xã Tân Châu 21/12/2018 09:30